Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 3,6 13,0 18,9 22,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet −1,6 5,7 14,3 15,7
Erhållen ränta 0,5 0,2 1,0 0,6
Erlagd ränta −3,4 −1,4 −6,9 −3,7
Betald inkomstskatt −2,2 −4,3 −12,7 −8,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital −3,1 13,2 14,6 26,5
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager −2,2 0,9 −5,9 −2,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 0,8 10,5 −7,3 −6,1
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) 0,4 −7,1 −15,6 −10,0
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder −11,6 −6,9 −10,6 23,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten −15,8 10,6 −24,7 31,4
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −1,7 −0,9 −4,6 −2,4
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −14,9 −11,1 −53,1 −37,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten −16,6 −12,1 −57,6 −40,3
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån 0,3 20,0 35,3 20,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 10,9 −1,6 17,9 8,4
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder 17,9 −6,8 43,7 0,9
Amortering av lån och räntekostnad leasing −4,5 −3,0 −10,9 −8,7
Utdelning 0,0 0,0 −10,7 −10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24,6 8,6 75,3 9,9
         
Periodens kassaflöde −7,8 7,1 −7,0 0,9
Likvida medel vid periodens början 40,5 27,7 38,2 33,0
Valutakursdifferens i likvida medel 6,7 0,9 8,2 1,8
Likvida medel vid periodens slut 39,4 35,7 39,4 35,7
Senast uppdaterad: 2022-09-19 15:13:08 av Alexander Paziraei