Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK jul-sep 2022 jul-sep 2021 jan-sep 2022 jan-sep 2021
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 3,6 13,0 18,9 22,2
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1,6 5,7 14,3 15,7
Erhållen ränta 0,5 0,2 1,0 0,6
Erlagd ränta -3,4 -1,4 -6,9 -3,7
Betald inkomstskatt -2,2 -4,3 -12,7 -8,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3,1 13,2 14,6 26,5
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -2,2 0,9 -5,9 -2,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 0,8 10,5 -7,3 -6,1
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) 0,4 -7,1 -15,6 -10,0
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder -11,6 -6,9 -10,6 23,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15,8 10,6 -24,7 31,4
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,7 -0,9 -4,6 -2,4
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter -14,9 -11,1 -53,1 -37,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16,6 -12,1 -57,6 -40,3
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån 0,3 20,0 35,3 20,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 10,9 -1,6 17,9 8,4
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder 17,9 -6,8 43,7 0,9
Amortering av lån och räntekostnad leasing -4,5 -3,0 -10,9 -8,7
Utdelning 0,0 0,0 -10,7 -10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 24,6 8,6 75,3 9,9
         
Periodens kassaflöde -7,8 7,1 -7,0 0,9
Likvida medel vid periodens början 40,5 27,7 38,2 33,0
Valutakursdifferens i likvida medel 6,7 0,9 8,2 1,8
Likvida medel vid periodens slut 39,4 35,7 39,4 35,7
Senast uppdaterad: 2022-09-19 15:13:08 av alexander@paziraei.com