Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       6,0 6,0  
Periodens övriga totalresultat     9,2   9,2  
Periodens totalresultat     9,2 6,0 15,3  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram            
Utdelning       −10,7 −10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-09-30 4,9 202,4 12,4 54,3 273,9  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       9,8 9,8  
Periodens övriga totalresultat     41,5   41,5  
Periodens totalresultat     41,5 9,8 51,3  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram            
Utdelning       −10,7 −10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-09-30 4,9 202,4 58,4 70,6 336,4  
             
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-10-20 18:11:21 av Nils Romberg