Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
30 sep, MSEK 2022 2021 2022 2021
Ställda säkerheter 277,5 194,7 6,4 5,8
Eventualförpliktelser 0,0 0,0 118,9 87,2