Noter till resultat- och balansräkning

Not 4 Nettokassa/skuld


Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021  
Kassa 39,4 35,7 38,2  
Skulder till kreditinstitut −107,6 −32,5 −28,3  
Leasingrelaterade skulder −20,1 −30,6 −27,6  
Övriga räntebärande fordringar 14,7 20,9 17,0  
Nettokassa (+) / skuld (-) −73,7 −6,5 −0,7