Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Ställda säkerhet och eventualförpliktelser

Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget  
31 mars, MSEK 2021 2020 2021 2020  
Ställda säkerheter 167,7 198,7 5,8 6,3  
Eventualförpliktelser 0,0 0,0 83,8 105,1