Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020  
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar        
Aktiverade utvecklingsutgifter 149,1 144,2 115,6  
Goodwill 77,0 78,3 72,9  
Summa immateriella tillgångar 226,1 222,6 188,5  
         
Materiella anläggningstillgångar        
Nyttjanderättstillgångar 29,6 38,0 34,9  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,3 4,4 4,7  
Inventarier, verktyg och installationer 11,2 12,8 11,0  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3,6 4,5 4,2  
Summa materiella anläggningstillgångar 49,6 59,6 54,7  
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,1 3,2 3,0  
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 34,3 36,9 36,8  
Uppskjutna skattefordringar 0,0 −0,0 0,0  
Summa finansiella anläggningstillgångar 37,4 40,1 39,8  
Summa anläggningstillgångar 313,2 322,3 283,1  
         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Varulager        
Råvaror och förnödenheter 29,3 32,0 35,8  
Varor under tillverkning 7,2 2,7 3,9  
Färdiga varor och handelsvaror 21,4 20,9 14,8  
Summa varulager 57,9 55,7 54,5  
         
Kortfristiga fordringar        
Skattefordringar 8,5 5,6 3,0  
Kundfordringar 36,7 49,8 33,2  
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 72,9 69,6 60,4  
Övriga fordringar 4,2 2,8 3,5  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12,1 11,7 8,9  
Summa kortfristiga fordringar 134,4 139,5 109,1  
         
Likvida medel 35,7 39,6 33,0  
Summa omsättningstillgångar 228,1 234,8 196,6  
SUMMA TILLGÅNGAR 541,2 557,1 479,7  
         
         
MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020  
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 4,9 4,9 4,9  
Övrigt tillskjutet kapital 202,4 202,4 202,4  
Omräkningsreserv 12,4 14,6 3,1  
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 54,3 91,5 58,9  
Summa eget kapital 273,9 313,4 269,3  
         
SKULDER        
Långfristiga skulder        
Långfristiga räntebärande skulder 22,0 2,9 1,8  
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 13,3 20,1 16,0  
Långfristiga leasingskulder /hyra 17,8 26,7 23,8  
Avsättningar 3,3 3,8 3,3  
Uppskjutna skatteskulder 18,2 25,3 12,8  
Summa långfristiga skulder 74,6 78,8 57,7  
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga räntebärande skulder 10,6 10,4 10,3  
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 73,0 68,8 61,2  
Kortfristig leasingskuld/Hyra 12,7 12,6 12,3  
Leverantörsskulder 41,9 29,1 29,4  
Skatteskulder 6,3 2,5 3,3  
Övriga skulder 14,4 8,6 6,5  
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 32,3 31,8 28,7  
Kortfristiga Avsättningar 1,5 1,1 1,1  
Summa kortfristiga skulder 192,8 164,9 152,7  
         
Summa skulder 267,4 243,7 210,4  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 541,2 557,1 479,7  

 

Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:21:01 av Alexander Paziraei