Kvartalsöversikt

Ladda ned Excel

  2021 2020 2019
  jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep
Nettoomsättning, MSEK 111,8 110,7 100,6 92,7 98,8 90,6 118,4 129,3 131,2
Bruttoresultat, MSEK 49,9 46,1 44,7 39,2 45,8 37,0 55,2 57,7 62,3
Bruttomarginal, % 44,7 41,7 44,4 42,3 46,4 40,8 46,6 44,6 47,5
EBITDA, MSEK 18,2 8,0 12,3 3,6 28,9 2,4 20,8 20,3 37,8
EBITDA marginal, % 16,3 7,2 12,3 3,9 29,3 2,7 17,5 15,7 28,8
Av- och nedskrivningar materiella tillgångar, MSEK  3,6 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 4,1 4,5
EBITA, MSEK 14,7 3,6 8,1 −0,6 24,5 −1,9 16,2 16,2 33,3
EBITA marginal, % 13,1 3,3 8,1 −0,6 24,8 −2,1 13,7 12,5 25,4
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar, MSEK ¹ 1,6 1,3 1,3 41,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
EBIT, MSEK 13,0 2,3 6,8 −41,6 23,5 −3,0 15,2 15,1 32,3
EBIT marginal, % 11,7 2,1 6,8 −44,9 23,7 −3,3 12,9 11,7 24,6
Resultat efter skatt, MSEK ² 7,1 −1,4 0,3 −32,6 20,2 −43,0 7,4 7,2 20,3
Resultat per aktie, före utspädning, SEK 0,37 −0,07 0,02 −1,68 1,04 −2,21 0,38 0,37 1,04
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,36 −0,07 0,02 −1,63 0,99 −2,10 0,36 0,35 0,99
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 0,54 0,42 0,65 1,30 0,92 0,91 0,75 1,02 1,23
Avkastning på eget kapital, % 2,7 −0,5 0,1 −11,2 6,6 −13,2 2,2 2,2 6,4
Nettoskuld/ EBIT (R12) −0,3 −1,4 0,2 0,8 −0,1 0,2 0,0 0,1 0,4
Soliditet, % 51 50 54 56 56 53 56 57 56

¹ Förvärvad laserteknologi och relaterade aktiverade kostnader står för 40,0 MSEK under det fjärde kvartalet 2020.

² Biosurfits resultat och nedskrivningen av koncernens innehav i intressebolaget under det andra kvartalet 2020 inkluderas ej i koncernens rörelseresultat. Nedskrivningen om 36,6 MSEK redovisas under finansnettot tillsammans med biosurfits resultat och syns därför i kvartalsöversikten först i resultat efter skatt.

Senast uppdaterad: 2022-03-14 12:12:38 av Alexander Paziraei