Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 4,9 201,7 19,5 106,8 332,9  
Periodens totalresultat         0,0  
Periodens resultat       −15,4 −15,4  
Periodens övriga totalresultat     −4,8   −4,8  
Periodens totalresultat     −4,8 −15,4 −20,2  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram   0,7     0,7  
Utdelning         0,0  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-09-30 4,9 202,4 14,6 91,5 313,4  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       6,0 6,0  
Periodens övriga totalresultat     9,2   9,2  
Periodens totalresultat     9,2 6,0 15,3  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram   −0,0     0,0  
Utdelning       −10,7 −10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-09-30 4,9 202,4 12,4 54,3 273,9  
             
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:54:54 av Alexander Paziraei