Delårsrapport juli–september 2021

Fortsatt tillväxt för alla produkter

Kvartalet juli-september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 111,8 MSEK (98,8), motsvarande en ökning med 13,2 procent. Justerat för förändring av valutakursen var ökningen 14,6 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 996 (737) vilket är en ökning med 35 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,6 MSEK (17,8).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 13,0 MSEK (23,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,7 procent (23,7). Rörelseresultatet föregående år inkluderade konvertering av statligt stöd för löneskydd (11,6 MSEK).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 MSEK (20,2).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 SEK (1,04).

  

Nyckeltal jul-sep 2021 jul-sep 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020 okt 20-sep 21 (R12) okt 19-sep 20 (R12)
Försäljningsutveckling, % 13,2 −24,7 5,0 −16,7 −4,9 −8,1
Nettoomsättning, MSEK 111,8 98,8 323,1 307,8 415,7 437,1
Bruttomarginal, % 44,7 46,4 43,6 44,8 43,3 44,8
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 13,0 23,5 22,2 35,7 −19,5 50,9
Rörelsemarginal, (EBIT) % 11,7 23,7 6,9 11,6 −4,7 11,6
Resultat efter skatt, MSEK 7,1 20,2 6,0 −15,4 −26,6 −8,2
Nettoskuld, MSEK 6,5 −4,5 6,5 −4,5 6,5 −4,5
Avkastning på eget kapital, % 2,7 6,6 2,2 −5,0 −9,8 −2,5
Nettoskuld/ EBIT (R12) −0,3 −0,1 −0,3 −0,1 −0,3 −0,1
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,37 1,04 0,31 −0,79 −0,33 −0,42

  

Dynamisk graf: Net sales (R12) and EBIT (R12)

Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.

Senast uppdaterad: 2022-03-14 17:21:53 av Alexander Paziraei