Koncernens utveckling juli–september 2021

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 111,8 MSEK (98,8), vilket motsvarar en ökning med 13,2 procent. Omsättningen ökade med 14,6 procent justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR. Försäljning av instrument ökade med 13 procent, försäljning av förbrukningsvaror ökade med 12 procent och försäljningen av OEM och CDS-Brand ökade med 29 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökad tillväxt är ett resultat av ökad vaccinationsgrad och därmed släppta restriktioner i många länder. Tillväxten i Asien är driven av stark försäljning i Indien där vi såg en ökning av både instrument och förbrukningsvaror.

Ackumulerad nettoomsättning för perioden januari till september uppgick till 323,1 MSEK (307,8), vilket motsvarar en ökning med 5,0 procent och 12,2 procent justerat för förändring av valutakurser.

Nettoomsättning per region, MSEK jul-sep 2021 jul-sep 2020 förändr. jan-sep 2021 jan-sep 2020 förändr. okt 20-
sep 21 (R12)
okt 19-
sep 20 (R12)
förändr. (R12)
USA 37,9 32,3 17 % 108,9 99,4 10 % 137,9 135,8 2 %
Asien 30,2 25,9 16 % 81,8 75,6 8 % 110,2 118,8 −7 %
Östeuropa 14,4 12,6 14 % 42,2 44,5 −5 % 52,9 59,8 −12 %
Latinamerika 8,4 7,8 7 % 29,3 28,0 5 % 34,3 39,2 −12 %
Västeuropa 6,5 9,7 −33 % 21,3 25,5 −16 % 31,9 36,0 −11 %
Afrika / Mellanöstern 14,4 10,5 38 % 39,5 34,8 14 % 48,5 47,6 2 %
Summa 111,8 98,8 13 % 323,1 307,8 5 % 415,7 437,1 −5 %
                   
Nettoomsättning per produkt, MSEK                  
Instrument 33,6 29,7 13 % 103,9 89,7 16 % 134,9 134,3 0 %
Förbrukningsvaror egna instrument 48,5 43,4 12 % 133,8 139,2 −4 % 174,3 196,2 −11 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 20,8 16,0 29 % 58,5 49,6 18 % 71,5 64,8 10 %
Övrigt 8,9 9,7 −8 % 26,8 29,4 −9 % 35,0 41,8 −16 %
Summa 111,8 98,8 13 % 323,1 307,8 5 % 415,7 437,1 −5 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under tredje kvartalet uppgick till 49,9 MSEK (45,8) och bruttomarginalen uppgick under perioden till 44,7 procent (46,4). Bruttomarginalen påverkas negativt av region- och produktmix med hög andel instrumentförsäljning till Asien samt hög andel OEM-försäljning, vilket båda påverkar marginalprocenten, samt ökade kostnader i leveranskedjan till följd av komponentbrist och logistikutmaningar. 

Dynamisk graf: Omsättning (R12) samt bruttoresultat (R12)

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 37,1 MSEK (34,6). Administrationskostnaderna inkluderar kostnaden för etablering av lokal tillverkning i Ryssland, extra kostnader för att stärka organisationen samt konsultstöd för utveckling av vissa marknader.  

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, som belastat resultatet uppgick till 9,3 MSEK (9,1), vilket motsvarar 8,3 procent (9,2) av nettoomsättningen. Utgifter för utveckling har aktiverats med 11,1 MSEK (7,1). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 18,3 procent (16,4) av nettoomsättningen.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick under perioden till totalt 0,2 MSEK (12,2) och består av positiva respektive negativa valutakursförändringar. Föregående år inkluderade övriga rörelseintäkter konvertering av ett statligt stöd för löneskydd (Payroll Protection Loan) för koncernens amerikanska dotterbolag om 1,2 MUSD motsvarande 11,6 MSEK.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 13,0 MSEK (23,5) motsvararande en rörelsemarginal på 11,7 procent (23,7). Rörelseresultatet föregående år, exklusive statligt stöd motsvarande 11,6 MSEK, uppgick till 11,9 MSEK och en rörelsemarginal på 12,0%. Rörelsemarginalen exklusive aktiverade utgifter för utveckling uppgick under tredje kvartalet till 1,7 procent (16,5).

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad installerad instrumentbas med start 2006 baseras på en uppskattad livslängd om åtta år för instrumenten.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 30 september 2021 till 43 311.

³ Antal sålda instrument 2021 avser försäljning per rullande 12 månader.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -1,7 MSEK (-0,9).

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 11,3 MSEK (22,6). Periodens resultat uppgick till 7,1 MSEK (20,2).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till 10,6 MSEK (17,8). Det operativa kassaflödet under kvartalet påverkades negativt av minskad semesterlöneskuld. 

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till 7,1 MSEK (4,7) och likvida medel per den 30 september uppgick till 35,7 MSEK (39,6).

Bolaget har under kvartalet tagit upp ett lån på 20 MSEK för att säkra en god likviditet. Samtidigt har nyttjandet av checkräkningskrediten minskat. Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 30 september till 82,2 MSEK (86,9). 

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 12,1 MSEK (7,9), varav 11,1 MSEK (7,1) avser investeringar i framtida produktplattformar.

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2021 till 273,9 MSEK (313,4) och soliditeten till 51 procent (56).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser primärt belåning av kundfordringar garanterade av EKN och uppgick per den 30 september 2021 till 118,9 MSEK (102,2). Av dessa var 35,3 MSEK (23,0) långfristiga och 83,6 MSEK (79,2) kortfristiga. Per den 30 september 2021 nyttjades checkräkningskrediten med 10,3 MSEK (10,2) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 96,5 MSEK (73,0).

Leasingskulder om 30,6 MSEK (39,4) redovisas per den 30 september varav 17,8 MSEK (26,7) är långfristiga och 12,7 MSEK (12,6) är kortfristiga.

Nettoskulden uppgick per den 30 september 2021 till 6,5 MSEK (-4,5).

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder uppgick per den 30 september till 0,0 MSEK (0,0) respektive 18,2 MSEK (25,3).

Långfristiga avsättningar avser avsättning till direktpension om 3,3 MSEK (3,8).


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom; regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, beroende av nyckelpersoner, samt effekterna av covid-19.

Boule är idag exponerat för valutakursförändringar. +/- 10 procent på kursen USD/SEK påverkar omsättningen med +/- MSEK 20 och rörelseresultatet med +/- MSEK 4. Boule arbetar ständigt med att operationellt minska koncernens valutaexponering.

För en utförligare beskrivning av riskerna samt riskhantering och relaterade möjligheter se årsredovisningen för 2020. Jämfört med årsredovisningen bedöms riskerna vara oförändrade utöver uppdateringen kring effekterna av covid-19 som presenteras nedan. 

Covid-19

Boule står liksom andra företag inför nya utmaningar i och med spridningen av covid-19. Försäljningen har bromsats upp till följd av nedstängning av många marknader då vanliga sjukvårdsbesök minskat radikalt med resultatet att färre blodprover tagits. Längden av nedstängning av nyckelmarknader blir avgörande för påverkan på försäljning av förbrukningsvaror framåt. Även nyförsäljning av instrument har tidvis stoppats då vårdgivarna har koncentrerat sig på hantering av covid-19 patienter. Problem har och uppstår fortsatt  gällande brist på komponenter och råvaror samt logistiken till kund på grund av brist på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. Störningarna har eskalerat under 2021, vilket kan leda till kortare eller längre produktionsstopp. Boule arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom att arbeta nära koncernens underleverantörer, omdesign av komponenter samt planera och boka leveranser med lång framförhållning.

Boule har fokuserat på att säkra en god likviditet. Vissa investeringar har skjutits på framtiden, men de långsiktiga strategiska investeringarna har fortsatt enligt plan.

Framtida försäljningspåverkan och leveransförmåga är svårbedömd då det finns en fortsatt osäkerhet i hur snabbt marknaderna kommer att återhämta sig samt nya nedstängningar. På längre sikt ser vi en fortsatt stabil tillväxt för den decentraliserade patientnära marknaden som Boule adresserar. 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under delårsperioden som påverkat koncernen ställning och resultat. 

Valberedning

Vid årsstämman 2021 beslöts att valberedningen ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna vid utgången av september månad. De största aktieägare vid denna tidpunkt var Svolder AB, AB Grenspecialisten och Thomas Eklund, vilka har i sin tur nominerat Ulf Hedlundh (Svolder AB), Emil Hjalmarsson (AB Grenspecialisten) samt Thomas Eklund. Valberedningen har valt Ulf Hedlundh till dess ordförande samt adjungerat styrelsens ordförande Peter Ehrenheim. Information om hur man kontaktar valberedningen finns på Boules hemsida.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Inga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter delårsperiodens utgång.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster.

Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under det tredje kvartalet varit 222 (215) varav 7 (7) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 123 (119), USA 86 (86), Mexiko 2 (2), Ryssland 11 (8). Medelantalet kvinnor i koncernen var 103 (94) och medelantalet män var 119 (121). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 19 416 552 och har varit oförändrat under 2021. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 19 959 349.

Aktieägare per 30 september 2021 (enl. Euroclear)  Antal aktier
30 september
Andel av kapital/röster
Svolder AB 2 414 194 12,4 %
AB Grenspecialisten 2 274 332 11,7 %
Thomas Eklund inkl bolag 1 956 055 10,1 %
Swedbank Robur Fonder AB 1 940 000 10,0 %
Nordea Fonder 1 773 791 9,1 %
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,4 %
Länsförsäkringar Fonder 775 777 4,0 %
Andra AP-Fonden 684 974 3,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken UK 594 440 3,1 %
Société Générale 548 139 2,8 %
CBNY-Norges Bank 385 000 2,0 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 371 270 1,9 %
Fondita Nordic 354 000 1,8 %
Övriga aktieägare (2540 st) 3 718 809 19,2 %
Totalt antal aktier 19 416 552 100,0 %
     
     

Optionsprogram

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

  Utestående optioner    
Utestående program VD Nyckel- personer Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2022 0 352 797 352 797 352 797 1,8 % 67,50 1 juni 2022-
30 dec 2022
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,9 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
  130 000 402 797 532 797        
               

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm 10 november 2021

Boule Diagnostics AB 

Peter Ehrenheim
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Charlotta Falvin
Styrelseledamot

Yvonne Mårtensson
Styrelseledamot

Torben Jörgensen
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Verkställande Direktör

  

 

Revisorns granskningsrapport

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252

INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för Boule Diagnostics AB (publ) per 30 september 2021 och den niomånaders-period som slutade per detta datum. Det är styrelsen och  verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera  denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna  delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.


Stockholm den 10 november 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:43:13 av Alexander Paziraei