Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK jul-sep 2021 jul-sep 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020
Nettoomsättning 8,0 5,6 21,3 19,0
Administrationskostnader −5,4 −4,1 −17,6 −17,4
Övriga rörelsekostnader −0,3 −0,4 −2,5 −1,3
Rörelseresultat 2,2 1,1 1,2 0,3
         
Förlust från Intressebolag 0,0 0,0 0,0 −54,4
Resultat från finansiella poster −0,0 −0,0 −0,0 −0,0
Resultat efter Finansnetto 2,2 1,1 1,2 −54,1
         
Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt 2,2 1,1 1,2 −54,1
         
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat 2,2 1,1 1,2 −54,1

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:26:30 av Alexander Paziraei