Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,9 0,9 1,1
Summa immateriella tillgångar 0,9 0,9 1,1
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,1 0,2 0,2
Summa materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,2
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 155,3 155,3 155,3
Andelar i intressebolag 0,0 0,0 0,0
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,6 3,0 2,6
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,0 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 158,1 158,4 158,1
Summa anläggningstillgångar 159,0 159,5 159,3
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Skattefordringar 1,9 1,9 1,1
Fordringar på koncernföretag 6,6 0,0 21,3
Övriga fordringar −0,4 0,0 0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,5 1,3 1,5
Summa kortfristiga fordringar 9,8 3,3 24,8
       
Kassa och bank 1,5 0,3 0,8
Summa omsättningstillgångar 11,3 3,6 25,6
SUMMA TILLGÅNGAR 170,3 163,1 184,9
       
EGET KAPITAL      
  148,3 137,5 157,8
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,3 3,8 3,3
Summa långfristiga skulder 3,3 3,8 3,3
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 2,7 2,4 4,3
Skulder till koncernföretag 9,9 13,5 14,0
Övriga skulder 0,5 0,5 0,7
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 5,5 5,4 4,8
Summa kortfristiga skulder 18,7 21,8 23,9
Summa skulder 22,0 25,5 27,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 170,3 163,1 184,9
Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:28:08 av Alexander Paziraei