Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not jul-sep 2021 jul-sep 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020
Nettoomsättning   111,8 98,8 323,1 307,8
Kostnad för sålda varor   -61,8 -53,0 -182,3 -169,8
Bruttoresultat   49,9 45,8 140,8 138,0
Bruttomarginal   44,7 % 46,4 % 43,6 % 44,8 %
           
Övriga rörelseintäkter   1,1 15,1 5,5 26,9
Försäljningskostnader   -19,8 -20,0 -63,6 -62,4
Administrationskostnader   -8,1 -5,5 -24,3 -21,2
Forsknings- och utvecklingskostnader¹   -9,3 -9,1 -31,0 -31,8
Övriga rörelsekostnader   -0,9 -2,9 -5,1 -13,7
Rörelseresultat   13,0 23,5 22,2 35,7
Rörelsemarginal   11,7 % 23,7 % 6,9 % 11,6 %
           
Finansiella intäkter   0,2 0,5 0,6 0,8
Finansiella kostnader   -2,0 -1,4 -5,5 -4,3
Resultat från intressebolag   0,0 0,0 0,0 -40,3
Finansnetto   -1,7 -0,9 -4,9 -43,7
Resultat före skatt   11,3 22,6 17,3 -8,0
           
Inkomstskatt   -4,2 -2,4 -11,3 -7,3
Periodens resultat   7,1 20,2 6,0 -15,4
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT          
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat          
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   4,5 -5,3 9,2 -4,8
Summa övrigt totalresultat   4,5 -5,3 9,2 -4,8
           
Summa totalresultat för perioden   11,6 14,9 15,3 -20,2
           
Resultat per aktie, före utspädning, SEK   0,37 1,04 0,31 -0,79
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK   0,36 1,01 0,30 -0,77

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 13:19:21 av alexander@paziraei.com