Rapport över kassaflödet för koncernen

 

Ladda ned Excel

MSEK jul-sep 2021 jul-sep 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 13,0 23,5 22,2 35,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 5,7 -6,0 15,7 4,1
Erhållen ränta 0,2 0,5 0,6 0,8
Erlagd ränta -1,4 -1,3 -3,7 -3,8
Betald inkomstskatt -4,3 -2,0 -8,3 -4,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 13,2 14,7 26,5 32,4
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 0,9 13,3 -2,6 1,3
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 10,5 -9,1 -6,1 -1,8
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) -7,1 5,5 -10,0 18,1
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder -6,9 -6,6 23,6 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,6 17,8 31,4 49,9
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,9 -0,3 -2,4 -3,2
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter -11,1 -7,6 -37,9 -28,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -12,1 -7,9 -40,3 -32,0
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna/ Amortering av lån 20,0 0,1 20,0 12,7
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) -1,6 -4,8 8,4 -11,9
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder -6,8 2,3 0,9 8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing -3,0 -2,9 -8,7 -8,4
Utdelning 0,0 0,0 -10,7 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,6 -5,2 9,9 1,1
         
Periodens kassaflöde 7,1 4,7 0,9 19,0
Likvida medel vid periodens början 27,7 35,7 33,0 21,6
Valutakursdifferens i likvida medel 0,9 -0,8 1,8 -1,1
Likvida medel vid periodens slut 35,7 39,6 35,7 39,6
Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:58:12 av alexander@paziraei.com