Rapport över kassaflödet för koncernen

 

Ladda ned Excel

MSEK jul-sep 2021 jul-sep 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 13,0 23,5 22,2 35,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 5,7 −6,0 15,7 4,1
Erhållen ränta 0,2 0,5 0,6 0,8
Erlagd ränta −1,4 −1,3 −3,7 −3,8
Betald inkomstskatt −4,3 −2,0 −8,3 −4,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 13,2 14,7 26,5 32,4
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 0,9 13,3 −2,6 1,3
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 10,5 −9,1 −6,1 −1,8
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) −7,1 5,5 −10,0 18,1
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder −6,9 −6,6 23,6 −0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,6 17,8 31,4 49,9
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −0,9 −0,3 −2,4 −3,2
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −11,1 −7,6 −37,9 −28,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten −12,1 −7,9 −40,3 −32,0
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna/ Amortering av lån 20,0 0,1 20,0 12,7
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) −1,6 −4,8 8,4 −11,9
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder −6,8 2,3 0,9 8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing −3,0 −2,9 −8,7 −8,4
Utdelning 0,0 0,0 −10,7 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,6 −5,2 9,9 1,1
         
Periodens kassaflöde 7,1 4,7 0,9 19,0
Likvida medel vid periodens början 27,7 35,7 33,0 21,6
Valutakursdifferens i likvida medel 0,9 −0,8 1,8 −1,1
Likvida medel vid periodens slut 35,7 39,6 35,7 39,6
Senast uppdaterad: 2022-03-14 11:58:12 av Alexander Paziraei