Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget  
30 september, MSEK 2021 2020 2021 2020  
Ställda säkerheter 194,7 176,9 5,8 5,5  
Eventualförpliktelser 0,0 0,0 87,2 89,8